DOPRAVA ZDARMA OD 59,99 €

Obchodné podmienky internetového obchodu ANDŻELA

Majiteľom internetového obchodu ANDŻELA je: Andzela Sp. z o.o. Sp. k., adresa: ul. Wynalazek 2/214, 02-677 Warszawa, DIČ 521-403-89-59, IČO 526607290.

Korešpondenčná adresa internetového obchodu: OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko

Ostatné kontaktné údaje: e–mail: [email protected], telefónne číslo +421 233 070 475 (Po-Pia od 8:00-16:00)

Číslo bankového účtu: CZ09 0300 0000 0003 3272 8938

Slovník pojmov použitých v Obchodných podmienkach:

Pokiaľ sa v ďalšej časti Obchodných podmienok vyskytnú nižšie uvedené pojmy napísané veľkými písmenami, je potrebné ich chápať v uvedenom zmysle, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak:

Cena –výška odmeny brutto (vrátane DPH) uvedená v Euro splatná Predávajúcemu za prevod vlastníctva daného tovaru na zákazníka v súlade s kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na doručenie, pokiaľ podmienky Akcie, použitej v Eshope neurčujú inak.

Všeobecný cenník – ceny viditeľné v Internetovom obchode pre užívateľa, ktorý nie je prihlásený do Môjho účtu.

Pracovný deň –dni od pondelka do piatku, okrem dní, ktoré sú zákonom určené ako pracovné voľno v Poľsku.

Obchodné informácie – informácie o Tovare zobrazené v Internetovom obchode. Obchodné informácie týkajúce sa ceny a dostupnosti tovaru vo fáze pred pridaním tovaru do košíka a prihlásením sa na účet nepredstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka, ale iba výzvu na začatie vyjednávania.

Klauzuly – súhlasy vo forme tzv. „check-boxov” ako súčasť formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu pri registrácii v internetovom obchode, ktorých zaškrtnutie znamená súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a Ochrany osobných údajov v Internetovom obchode a osobitne - súhlas s odoberaním Newslettera.

Klient – (1) fyzická osoba, ktorá dovŕšila 13 rokov (trinásť) života, ale pokiaľ táto osoba nemá 18 (osemnásť) rokov, je potrebný súhlas jej zákonného zástupcu, pokiaľ nemá úplnú spôsobilosť na právne úkony, a taktiež (2) právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej právne predpisy priznávajú právnu spôsobilosť, ktorá využíva najmä Internetový obchod, ktorá zadáva Objednávku podľa pravidiel stanovených v týchto Obchodných podmienkach. Vyššie uvedený súhlas štatutárneho zástupcu alebo zákonného zástupcu v prípade Klientov s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony by mal zahŕňať aj súhlas s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, najmä so spracovaním osobných údajov. Súhlas je potrebné zaslať na túto adresu: OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko a takisto fo forme scanu na email : [email protected].

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá vykonáva právne úkony s predávajúcim, vrátane uzavretia kúpnej zmluvy, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.

Košík – služba sprístupnená každému Zákazníkovi, ktorý využíva Internetový obchod, spočívajúca v tom, že mu umožňuje ľahko zadať objednávku na jeden alebo niekoľko produktov, zadať zľavové kódy, ktoré umožňujú zníženie ceny za podmienok stanovených v samostatných dohodách / Obchodných podmienkach, a to spolu so súhrnom cien jednotlivých produktov a všetkých produktov spolu (vrátane nákladov na prepravu) s uvedením očakávaného dátumu dodania Tovaru. Košík zhromažďuje ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy zákazníkom, tzn. v rámci jednej objednávky je možné predložiť viac ako jednu ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.

Môj účet – podstránka Internetového obchodu, dostupná po zaregistrovaní zákazníka na webovej stránke Internetového obchodu. V rámci Účtu dostupného na tejto webovej stránke môže zákazník najmä zadávať objednávky a čítať ponuky pripravené spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k. (ďalej tiež „ Účet “). Účet je označený individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom uvedeným zákazníkom, čo mu umožňuje využívať ďalšie funkcie / služby.

Newsletter – Služba, ktorá umožňuje všetkým Zákazníkom, ktorí ju používajú, prijímať pravidelné informácie od Predávajúceho, najmä o Tovare, Internetovom obchode vrátane nových produktov a Akcií, na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom, s výslovným súhlasom Zákazníka.

Ponuka – obsah označený ako súhrn objednávky, zobrazený zákazníkovi po pridaní tovaru do košíka.

Akcie osobitné podmienky predaja alebo poskytovania služieb upravené v podmienkach uvedených v Internetovom obchode, navrhnuté Predajcom v konkrétnom čase, ktoré môže Zákazník použiť za podmienok v ňom stanovených.

Reklamácia – postup v prípade vady predaného Tovaru.

Obchodné podmienky - Obchodné podmienky Internetového obchodu ANDŻELA, ktoré špecifikujú práva a povinnosti Predávajúceho a Zákazníkov týkajúce sa využívania Služieb a uzatvárania zmlúv o predaji Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu. V rozsahu služieb poskytovaných elektronicky sú tieto Obchodné podmienky uvedené v čl. 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Internetový obchod/Obchod Andżela – webová stránka Vlastníka Internetového obchodu ANDŻELA na adrese www.andzela.sk. Internetový obchod umožňuje Zákazníkom čítať Obchodné informácie a uzavrieť s Andzela Sp. z o.o. Sp. k. Sp. k) zmluvy o predaji tovaru ponúkaného spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k. na základe Objednávok zadaných Zákazníkom.

Predajca – Andzela Sp. z o.o. Sp. k., DIČ 521-403-89-59, IČO 526607290.

Kúpna zmluva kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja Tovaru Predajcom zákazníkovi za úhradu ceny navýšenej o prípadné ďalšie poplatky, vrátane prepravných nákladov, ktorých podmienky sú stanovené najmä v týchto Obchodných podmienkach. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom komunikácie na diaľku potom, čo predávajúci prijme objednávku za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach. Každý tovar je predmetom osobitnej kúpnej zmluvy. Predávajúci môže uzatvoriť kúpnu zmluvu so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, aj v dôsledku uzavretia zmluvy bez dodržania postupu stanoveného v týchto Obchodných podmienkach, ktorý bude na žiadosť ktorejkoľvek strany Kúpnej zmluvy potvrdený e-mailom.

Služba - služba poskytovaná elektronicky v zmysle z dňa 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb, pozostávajúca z možnosti založenia Účtu v Internetovom obchode, uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom Internetového obchodu, pridávanie Tovaru klientom do Košíka v Internernetovom obchode, prístup k informáciám o všetkých Objednávkach zadaných týmto zákazníkom v Internetovom obchode. Predajca je poskytovateľom služieb a Zákazník je odberateľom Služby.

Objednávka – vyjadrenie vôle zákazníka, zamerané bezprostredne na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu, v ktorej sa uvedie aspoň druh, počet produktov, údaje Zákazníka potrebné na možné uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. Prijatie Objednávky zo strany Predávajúceho znamená uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

I. Všeobecné informácie

 1. Obchodné podmienky sú určené zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, ako aj zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, využívajúc Internetový obchod, služby alebo uzatvárajú Kúpne zmluvy ( podliehajú kapitole X pObchodných podmienok, ktorá je určená iba Zákazníkom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi ). V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, má kapitola X predpisov prednosť pred ostatnými ustanoveniami Obchodných podmienok.
 2. Obchodné podmienky sú k dispozícii pre tlač, sťahovanie, reprodukovanie a nahrávanie Zákazníkom na webovej stránke Internetového obchodu v záložke „Obchodné podmienky”.
 3. Súhlas s Obchodnými podmienkami je dobrovoľný, ale nevyhnutný k založeniu Účtu alebo za účelom vytvorenia Objednávky Zákazníkom.
 4. Obchodné podmienky určujú podmienky uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy týkajúcej sa Tovaru nachádzajúceho sa na stránke Internetového obchodu, hlavne :
  • pravidlá registrácie a používania Účtu ako súčasti Internetového obchodu;
  • podmienky pre elektronickú rezerváciu Tovaru, ktorý je dostupný v rámci Internetového obchodu(v závislosti od dostupnosti tejto funkcionality);
  • podmienky a pravidlá odosielania objednávok elektronicky v rámci Internetového obchodu;
  • pravidlá uzatvárania Kúpnych zmlúv využívajúcich Služby poskytované v rámci Internetového obchodu.
 5. Obsah Internetového obchodu nie je ponukou v zmysle Občianskeho zákonníka. Informácie o Tovare uvedené na webových stránkach internetového obchodu, najmä ich opis, technické a funkčné parametre, ako aj ceny, sú ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka, nejde o ponuku v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Kúpna zmluva sa uzatvára podľa postupu uzatvárania Kúpnej zmluvy uvedeného v kapitole III. Obchodných podmienok.
 6. Hlavným predmetom poskytovania podľa Obchodných podmienok je predaj Tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť množstvo objednaného tovaru ponúkaného v Internetovom obchode za akciové ceny.
 7. Internetový obchod Andżela vynakladá všetku snahu, aby sa fotografie, popisy a technické údaje umiestneného Tovaru boli pokiaľ možno čo najviac zhodovali s realitou.
 8. Spôsob použitia tovaru a jeho údržby určuje výrobca tovaru, ktorým nie je Predajca.
 9. Zákazník sa môže skontaktovať s Internetovým obchodom Andżela, prostredníctvom e-mailu : [email protected] alebo bezprostredne na adrese : tj. OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko.
 10. V prípade telefonického kontaktu Zákazník znáša poplatky za hovor podľa cenníka vybraného operátora.
 11. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú Obchodné podmienky, sa uplatňujú ustanovenia všeobecne uplatniteľného práva v Poľsku vrátane Občianskeho zákonníka a zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 r., ďalej„Zákon o právach spotrebiteľa ".
 12. Obchodné podmienky nezbavujú zákazníka zákonných práv, najmä spory o to, aby zakúpený tovar bol v súlade s popisom, bol vhodný na zamýšľaný účel a mal uspokojivú kvalitu były zadowalającej jakości. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Obchodných podmienok a záväznými právnymi predpismi, ktoré spotrebiteľom dávajú osobitné práva, sa tieto ustanovenia uprednostnia.
 13. Pri rozdávaní poukážok organizovaných spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k., ktoré sú spojené so zákazníckou činnosťou na sociálnych profiloch spoločnosti Andzela Sp. z o.o. Sp. k. tá istá osoba nemôže byť zvolená viac ako jedenkrát za 12 mesiacov.
 14. Oblečenia sú merané naplocho! Jednotlivé rozmery sa môžu líšiť +/- 2 cm.

II.Podmienky poskytovania elektronických služieb

 1. Na zadávanie objednávok v Internetovom obchode je potrebné mať zariadenia, ktoré umožňujú prístup na internet, e-mail, ako aj správne nakonfigurovaný webový prehliadač: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari s podporou Java Script. V klientovom prehliadači musí byť povolená možnosť akceptovania „ cookies “ a aktívny interpretátor jazyka JavaScript.
 2. Za účelom využívania Internetového obchodu by mal zákazník získať prístup k počítaču alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet sám.
 3. Predajca poskytuje zákazníkom bezplatne nasledujúce služby prostredníctvom internetového obchodu:
  • Účet;
  • umožnenie Zákazníkom zadávať Objednávky a uzatvárať Kúpne zmluvy za podmienok stanovených v Obchodných podmienkach;
  • prezentovanie Klientom reklamného obsahu prispôsobeného ich záujmom;
  • umožnenie Zákazníkom využívať služby Košíka;
  • umožnenie prezerania obsahu umiestneného v rámci internetového obchodu;
  • Newsletter;
  • rezervácia Tovaru (v závislosti od dostupnosti takejto funkcionality).
 4. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára, keď Zákazník dostane potvrdenie o uzavretí zmluvy o poskytovaní Služieb zaslané Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri registrácii (potvrdenie o vytvorení účtu). Účet je poskytovaný bezplatne na dobu neurčitú. Vytvorenie Účtu nie je potrebné na zadanie Objednávky v Internetovom obchode.
 5. Zákazník si môže zriadiť Účet počas procesu nákupu tovaru v internetovom obchode alebo bez nutnosti súčasného nákupu Tovaru v Internetovom obchode..
 6. Zriadenie Účtu v Internetovom obchode prebieha nasledovne: Zákazník vyplní registračný formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Internetového obchodu, pričom poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia. Odmietnutie vyplniť pole označené „*“ bráni vytvoreniu užívateľského Účtu. Symbol „*“ označuje iba osobné údaje potrebné na založenie, úpravu obsahu, zmenu alebo ukončenie právneho vzťahu spočívajúceho v tom, že máte Účet v internetovom obchode..
 7. Podmienkou registrácie je okrem poskytnutia osobných údajov aj súhlas s obsahom Obchodných podmienok Internetového obchodu a obsahom Ochrany osobných údajov, t.j. prijatím vyhlásenia, ktoré hovorí: „ Súhlasím s Obchodnými podmienkami Internetového obchodu Andżela a Ochranou osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom v Varšave 02-677, ul. Wynalazek 2/214 na účely registrácie účtu a spracovania transakcií, ako aj na zverenie údajov na spracovanie subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k.) v oblasti spracovania objednávok (napr. kuriérov). Spracovanie Osobných údajov sa uskutoční na základe ustanovení o Ochrane osobných údajov. Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné, avšak neudelenie súhlasu so spracovaním Osobných údajov bráni registrácii na webe, ako aj realizácii objednávok..
 8. Zákazník, ktorý vyplní registračný formulár používateľa Internetového obchodu, začiarkne políčko "" "" Súhlasím s Obchodnými podmienkami Internetového obchodu Andżela a s Ochranou osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ... “a kliknutím na tlačidlo„ Registrovať “na webovej stránke Internetového obchodu www.andzela.sk: Overenie / registrácia vyhlasuje a potvrdzuje, že:
  • osobné údaje uvedené vo formulári sú totožné so skutočnosťou,
  • ním uvedené údaje neporušujú práva tretích strán,
  • oboznámil sa s Obchodnými podmienkami a Ochranou osobných údajou a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 9. Po vyplnení registračného formulára a kliknutí na tlačidlo „ Registrovať “ je možné pridať adresu na doručovanie, získať poukážky, vytvoriť zoznam želaní (obľúbený tovar), nakupovať v Internetovom obchode..
 10. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zrušenie Účtu zaslaním vyhlásenia o úmysle odstúpiť od služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý zabezpečí, že toto vyhlásenie bude doručené Predávajúcemu, najmä zaslaním e-mailovej správy na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko. Zrušenie účtu nemá vplyv na povinnosť uzavrieť predajné zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu, kým Predajca nedostane vyhlásenie zákazníka o odstúpení od služby. Zrušenie účtu nemá vplyv na objednanie kuriéra za účelom vyzdvihnutia tovaru, kým Predajca nedostane vyhlásenie zákazníka o vôli týkajúcej sa zrušenia Účtu.
 11. Predávajúci môže vypovedať zmluvu Zákazníkovi o poskytovaní elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom internetovej stránky www.andzela.sk v prípade, že Zákazník poruší ustanovenia Obchodných podmienok alebo Ochranu osobných údajov, ako aj vtedy, ak Zákazník nesúhlasí so zmenami obsahu Ochrany osobných údajov. Výpovedná lehota je 14 dní. Vyhlásenie o ukončení zmluvy bude zaslané elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú vo fáze vytvorenia účtu. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na povinnosť plnenia Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu v čase ukončenia zmluvy. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na povinnosť vyzdvihnúť Tovar kuriérom, ak Zákazník zadá Objednávku do času ukončenia zmluvy.
 12. Zákazník sa zaväzuje predovšetkým:
  • poskytovať vo formulároch v rámci Internetového obchodu výlučne pravdivé, aktuálne a všetky nevyhnutné údaje o Zákazníkovi;
  • okamžite aktualizovať údaje, vrátane osobných údajov, poskytnuté zákazníkom Predávajúcemu v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb alebo kúpnej zmluvy, najmä do tej miery, do akej je to potrebné pre ich riadne plnenie. Zákazník môže kedykoľvek zmeniť údaje zadané pri vytváraní účtu s využitím možností dostupných na Účte;
  • využívať služby a funkcionality poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý nenarúša fungovanie Predávajúceho a Internetového obchodu;
  • využívať služby a funkcionality poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami práva, ustanoveniami Obchodných podmienok, ako aj zvykov a zásad sociálneho spolužitia, ktoré boli prijaté v danom rozsahu;
  • využívať služby a funkcionality poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý nie je zaťažujúci pre ostatných Zákazníkov a Predávajúceho;
  • včasné zaplatenie ceny a ďalších nákladov stanovených Zákazníkom a Predávajúcim v plnej výške;
  • neposkytovať ani ďalej neodovzdávaťv rámci Internetového obchodu akýkoľvek obsah zakázaný platnými zákonmi, najmä obsah porušujúci autorské práva tretích osôb alebo ich osobné práva;
  • neprijímať opatrenia, ako sú napríklad: (1) odosielanie alebo umiestňovanie nevyžiadaných obchodných informácií v Internetovom obchode (spam) alebo umiestňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje zákon (zákaz umiestňovať nezákonný obsah), (2) vykonávanie činností v oblasti IT alebo akýchkoľvek iných aktivít zameraných na získanie držby informácie, ktoré nie sú určené pre Zákazníka, vrátane údajov iných Zákazníkov alebo zasahovania do zásad alebo technických aspektov fungovania Internetového obchodu a spracovania platieb, (3) neoprávnená zmena obsahu poskytnutého Predávajúcim, najmä ceny alebo popisy Tovaru poskytované ako súčasť Internetového obchodu.
 13. Zákazník má právo podať reklamáciu týkajúcej sa Služby.
 14. Reklamáciu týkajúcu sa Služby je možné podať akýmkoľvek spôsobom, ktorý zabezpečí, že Reklamácia bude Predávajúcemu doručená, najmä elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected] alebo písomne na túto adresu:OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko.
 15. Správne podaná Reklamácia týkajúca sa Služby musí obsahovať nasledujúce údaje :
  • osobné údaje klienta (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa);
  • odôvodnenie reklamácie.
 16. Predajca vynaloží veškeré úsilie, aby Reklamácie týkajúce sa Služby boli vyriešené najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa podania Reklamácie, pričom v zvlášť komplikovaných prípadoch najneskôr do 30 dní od jej podania, pokiaľ zo zákona nevyplýva iný obligátny, kratší termín.
 17. Nie je možné využívať služby prostredníctvom stránky www.andzela.sk anonymným spôsobom.

III. Uzatváranie Kúpnej zmluvy

 1. V prípade spotrebiteľov je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu zmluvou na diaľku v zmysle Zákona o právach spotrebiteľa.
 2. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predajcom nasleduje po zadaní Objednávky Klientom.
 3. Predajca umožňuje zadávanie Objednávok Tovaru nasledovným spôsobom:
  • v Internetovom obchode;
  • elektronicky.
 4. Registrácia sa uskutoční po vyplnení a odsúhlasení registračného formulára, dostupného na stránke Internetového obchodu.
 5. Podmienkou registrácie je vyjadrenie súhlasu s Obchodnými podmienkami, Ochranou osobných údajov a poskytnutie osobných údajov označených ako povinné.
 6. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu dochádza:
  • buď založením Účtu a prihlásením sa do svojho Účtu alebo správným a úplným vyplnením Objednávky:
   • výberom druhu Tovaru kliknutím na tlačidlo „pridaj do košíka” na stránke Internetového obchodu;
   • kliknutím na tlačidlo „Odošli objednávku”;
   • v záložke „Zhrnutie objednávky” kliknutím na tlačidlo „Prejdi k realizácii objednávky”;
   • vyplň formulár „Zadaj adresu doručenia a vráť sa do Internetového obchodu”, pokiaľ v procese registrácie neboli údaje poskytnuté v plnej miere a klikni „Ulož”;
   • následne v záložke adresa doručenia zadaj adresu doručenia, adresu možeš zaktualizovať kliknutím na tlačidlo „Zmeň adresu”; pomocou tlačidla „Zadaj novú adresu” môžeš doplniť novú adresu. Pokiaľ chceš doplniť komentár do svojej Objednávky, zapíš ho na vyznačenom mieste. Môžeš tam napísať doplňujúce informácie pre kuriéra napr. názov firmy alebo číslo poschodia. Po doplnení údajov klikni na tlačidlo „Ďalej”.
   • v záložke „Doručenie” vyber spôsob doručenia, zaškrtni políčko „check-box” potvrdzujúce oboznámenie sa a súhlas s Obchodnými podmienkami a Ochranou osobných údajov. Záakzník nie je povinný súhlasiť s ostatnými Klauzulami dostupnými v procese registrácie Účtu. Po vyplnení údajov klikni na tlačidlo „Vyber spôsob platby”.
   • v záložke„Platby” vyber spôsob platby; následne sa zobrazí konečné znenie obsahu týkajúceho sa záväznej Ponuky Predávajúceho, zobrazujúcej sa na stránke Internetového obchodu, t.j.: jednotkovej a celkovej ceny objednaného Tovatu alebo služieb, vrátane nákladov na dopravu;
   • vyjadrením súhlasu Zákazníka s uzatvorením Kúpnej zmluvyza podmienok stanovených v Ponuke nasleduje kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku”.
  • alebo prostredníctvom:
   • výberu druhu Tovaru, kliknutím na tlačidlo „pridaj do košíka” na stránke Internetového;
   • kliknutím na tlačidlo „Odošli objednávku”;
   • v záložke „Zhrnutie objednávky” kliknutím na tlačidlo „Odošli objednávku”;
   • v záložke krok číslo 2 „Prihlás saę” zoscrollovaním stránky dolu a kliknutím na tlačidlo „Rýchly nákup bez registrácie” a správne, kompletné vyplnenie formulára zadaním osobných údajov: e-mail, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresy: štát, názov ulice, číslo domu alebo bytu, PSČ, mesto, číslo telefónu. Zadanie údajov týkajúcich sa dopravy ”, môžeš zmeniť alebo doplniť adresu;
   • okrem uvedenia osobných údajov a adresy, podmienkou registrácie je súhlas s obsahom Obchodných podmienok a Ochranou osobných údajov, tj. prostredníctvom udelenia súhlasu s obsahom: „Súhlasím s Obchodnými podmienkami Internetového obchodu Andżela a Ochranou Osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom vo 02-677 Varšave, ul. Wynalazek 2/214 za účelom registrácie Účtu a spracovanie transakcií a zverenie údajov na spracovanie subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k., Sp. k) v oblasti spracovania objednávok (napr. kuriérov). Spracovanie osobných údajov sa uskutoční na základe ustanovení o ochrane osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov bráni registrácii na webe, ako aj realizácii objednávok . ““ Zákazník týmto potvrdzuje, že:
    • ním uvedené osobné údaje vo formulári súhlasia s realitou,
    • ním uvedené údaje neporušujú akékoľvek práva tretích strán,
    • sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a Ochranou osobných údajov a zaväzuje sa ich dodržiavať.
   • po preverení, či je uvedená adesa doručenia správna, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Odošli objednávku”;
   • následne v záložke adresa doručenia sa uisti, či je uvedená adresa doručenia správna, adresu môžeš upraviť kliknutím na „Zmeň adresu”; pomocou tlačidla „Pridaj novú adresu” môžeš pridať adresu. Pokiaľ chceš pridať komentár k objednávke, zapíš ho na vyznačenom mieste. Môžeš tam doplniť informácie pre kuriéra np. Názov firmy alebo číslo poschodia. Po doplnení údajov klikni na tlačidlo „Pokračuj ďalej”.
   • v záložke „Doručenie” vyber spôsob doručenia, zaškrtni políčko „check-box” potvrdzujúce oboznámenie sa a súhlas s Obchodnými podmienkami a Ochranou osobných údajov. Po vyplnení údajov klikni na „Vyber spôsob platby”.
   • v záložke „Platba” vyber spôsob platby; následne sa zobrazí finálne znenie obsahu záväznej Ponuky Predávajúceho, zobrazujúcej sa na stránke Internetového obchodu, t.j. jednotkovej a celkovej ceny Tovaru alebo služieb, vrátane nákladov na dopravu;
   • vyjadrenie súhlasu Zákazníka s uzatvorením Kúpnej zmluvy nastupuje kliknutím tlačidla „Potvrdzujem objednávku”.
 7. V procese zadávania Objednávky – do momentu kliknutia na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku” – Zákazník má možnosť modifikácie uvedených údajov a takisto Tovaru. Za týmto účelom je potrebné, aby sa Zákazník riadil zobrazenými informáciami dostupnými na stránke.
 8. Po zadaní Objednávky, Zákazník obdrží e-mail od Predávajúceho, obsahujúci konečné potvrdenie všetkých dôležitých informácií týkajúcich sa Objednávky.
 9. Zmluva sa považuje za uzatvorenú v okamihu, kedy zákazník obdrží e-mail, o ktorom je zmienka v bode 7 vyššie.
 10. Pokiaľ k uzavretiu Kúpnej zmluvy dôjde elektronicky:
  • Predajca posiela Zákazníkovi e-mail s potvrdením obsahu návrhu Kúpnej zmluvy;
  • Zákazník posiela Predajcovi Objednávku prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, z ktorej obdržal potvrdenie, o ktorom je zmienka vyššie;
  • v prípade, že Zákazník nemá Účet a nesúhlasil s Obchodnými podmienkami a Ochranou osobných údajov, vyžaduje sa súhlas Zákazníka s Obchodnými podmienkami a Ochranou osobných údajov.
 11. V súvislosti s Objednávkou zadanou v súlade s bodom 10 vyššie, Predajca v reakcii na objednávku okamžite zašle zákazníkovi správu na e-mailovú adresu, ktorú na tento účel zadal Zákazník, s potvrdením o prijatí objednávky a začiatkom jej overenia.
 12. Po overení objednávky Predajca bez zbytočného odkladu zašle na e-mailovú adresu zákazníka správu s: (1) potvrdením prijatia jednej alebo viacerých individuálnych Ponúk na Tovar v rámci Objednávky a potvrdením uzavretia Kúpnej zmluvy (akceptáciou objednávky na tovar uvedený v správe) alebo (2) informáciu o nemožnosti prijať všetky alebo časť ponúk na Tovar predložených v rámci Objednávky
 13. Kúpna zmluva v režime uvedenom v bode 10 sa uzatvára vo chvíli potvrdenia ponuky (ponúk), t.j. Zákazník dostane správu uvedenú v bode 12 ods. 1 vyššie v rozsahu tovaru uvedeného v tejto prílohe.
 14. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v súlade s Obchodnými podmienkami.
 15. Kúpna zmluva sa uzatvára v súlade s poľským zákonom.
 16. Predajca prijíma objednávky elektronicky prostredníctvom Internetového obchodu 7 (slovne : sedem) dní v týždni, 24 (slovne : dvadsaťštyri) hodín/denne.
 17. Predajca môže informovať zákazníka o stave objednávky, najmä zasielaním správ na e-mailovú adresu, ktorú mu poskytol, prostredníctvom SMS alebo telefonicky.
 18. Predávajúci sa snaží zabezpečiť dostupnosť všetkého Tovaru a plnenie kúpnej zmluvy. Ak nie je možné plnenie Kúpnej zmluvy prípadne v iných situáciách určených zákonom, môžu sa uplatniť príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka vrátane čl. 493 - 495 Občianskeho zákonníka, najmä pokiaľ ide o povinnosť okamžite vrátiť peniaze spotrebiteľovi.
 19. Ceny v Internetovom obchode sú uvedené v eurách vrátane dane z tovaru a služieb. Ceny Tovaru uvedené v Internetovom obchode nezahŕňajú cenu prepravy Tovaru na miesto určené Zákazníkom. Náklady na dopravu závisia od možnosti dodania tovaru, ktorú si Zákazník vyberie v štádiu vyplnenia objednávkového formulára.
 20. Cena tovaru uvedená v internetovom obchode pred pridaním tovaru do košíka je iba výzvou na začatie rokovaní a po pridaní Tovaru do košíka sa môže líšiť od ceny tohto tovaru. Rozdiel v cene ovplyvňujú vždy nasledujúce okolnosti: množstvo tovaru, hodnota objednávky, spôsob doručenia, spôsob platby.
 21. Predajca umožňuje nasledujúce spôsoby platby za Tovar:
  • prostredníctvom platobnej brány PayU, v súlade s Obchodnými podmienkami PayU;
  • prostredníctvom pplatobnej brány PayPal, v súlade s Obchodnými podmienkami PayPal;
  • bankovým prevodom na bankový účet CZ09 0300 0000 0003 3272 8938;
  • dobierkou (platba pri prevzatí tovaru).
 22. Lehota splatnosti platieb uskutočnených prostredníctvom: služby PayU a PayPal - je okamih bezprostredne po zadaní Objednávky, v prípade platieb uskutočnených prevodom na bankový účet - dátum prijatia prostriedkov na účet CZ09 0300 0000 0003 3272 8938 a v prípade platby na dobierku, v deň dodania tovaru.
 23. Predajca neuchováva údaje o platobných ani kreditných kartách, prostredníctvom ktorých zákazník uskutočňuje platbu.
 24. Celková hodnota objednávky zahŕňa cenu, náklady na doručenie zákazníkovi a akékoľvek ďalšie náklady za voliteľné platené služby vybrané zákazníkom. Predávajúci môže v určenom období určiť minimálnu hodnotu Objednávky, pre ktorú je preprava tovaru bezplatná. O celkovej cene vrátane daní za Tovar, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na doručenie (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštové služby) a o ďalších nákladoch, a ak nie je možné určiť výšku týchto poplatkov – o povinnosti ich zaplatenia, je informovaný Zákazník pri zadávaní Objednávky, a to aj vtedy, keď si Zákazník želá byť viazaný Kúpnou zmluvou. Akcie v Internetovom obchode nie je možné kombinovať, pokiaľ v ustanoveniach Akcie nie je výslovne uvedené inak.
 25. Predajca môže umožniť Zákazníkovi osobne vyzdvihnúť tovar na určenom odbernom mieste (ak takáto služba bola Predávajúcim sprístupnená pre daný Tovar, a v prípade zadania viacerých objednávok - všetok tovar, na ktorý sa vzťahujú kroky zákazníka ), poskytnutím takejto možnosti zakaždým na podstránke daného Tovaru alebo pri zadávaní objednávky.
 26. Ak predávajúci neobdrží platbu od zákazníka, ktorý si vybral platbu vopred, môže sa predávajúci skontaktovať so zákazníkom, za účelom pripomenutia mu platby, vrátane zaslania e-mailu. Ak platbu neuskutoční do 4 dní od zadania objednávky a potom do ďalších 3 dní, bude mať za následok, že Objednávka od Zákazníka nebude prijatá. Ak si zákazník zvolí platbu pri doručení, je povinný zrealizovať platbu pri doručení. Odmietnutie prevzatia tovaru je napriek stanoveniu dodatočnej primeranej lehoty podmienkou ukončenia kúpnej zmluvy a zákazník sa v tomto prípade zaväzuje na základe žiadosti zaplatiť Predávajúcemu náklady na dopravu neprevzatého tovarunezbavuje predávajúceho dodatočnej náhrady. od zákazníka v tomto prípade .
 27. Ak si Zákazník zásielku nepreberie z dôvodov, ktoré nie sú závislé od Predávajúceho, náklady na opätovné odoslanie Zákazníkovi znáša v plnej miere Zákazník.
 28. Predajca môže odobrať zákazníkovi právo používať Internetový obchod, ako aj obmedziť jeho prístup k časti alebo k celku Internetového obchodu, s okamžitou účinnosťou, ak Zákazník porušuje Všeobecné obchodné podmienky, a najmä ak Zákazník :
  • poskytol počas registrácie v Internetovom obchode údaje, ktoré sú nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne, zavádzajúce alebo porušujúce práva tretích strán,
  • sa dopustil prostredníctvom Internetového obchodu porušenia osobných práv tretích strán, najmä osobných práv ostatných Zákazníkov Internetového obchodu,
  • sa dopustí čohokoľvek, čo bude Predávajúci považovať za nezlučiteľné s platnými zákonmi alebo všeobecnými zásadami používania Internetu alebo porušovania dobrého mena Predávajúceho.
 29. Zákazník, ktorý bol zbavený práva používať Internetový obchod, sa nemôže znova zaregistrovať bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
 30. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť prenosu dát a údajov v súvislosti so službami poskytovanými ako súčasť webovej stránky, internetový obchod prijíma technické a organizačné opatrenia primerané stupňu ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie neoprávnenému získavaniu a úprave osobných údajov odosielaných na internete.

IV. Spracovanie Objednávky

 1. Doručenie Tovaru je realizované na adresu, ktorú Zákazník uviedol počas zadávania Objednávky.
 2. Doručenie objednaného Tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti iného dopravcu v súlade s možnosťou, ktorá je dostupná počas zadania Objednávky zákazníkom.
 3. Lehota na doručenie na Slovensku je až 7 (sedem) pracovných dní od okamihu, keď sú peniaze pripísané na účet.
 4. Termín doručenia uvedený v predchádzajúcom bode nemusí byť dodržaný v prípade okolností spôsobených zavinením prepravcu, zavinením Zákazníka alebo vyššou mocou.
 5. V prípade neprítomnosti Zákazníka alebo osoby oprávnenej na vyzdvihnutie Tovaru v mieste dodania sa pri prvom pokuse dopravcu o doručenie tovaru bude dátum dodania tovaru považovať za splnený, ak prepravca avizuje zásielku.
 6. Ochrana, zverejnenie a potvrdenie dôležitých ustanovení kúpnej zmluvy sa uskutoční zaslaním na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.
 7. Ak Zákazník zistí poškodenie zásielky, odporúča sa za prítomnosti kuriéra vyhotoviť protokol o poškodení a okamžite informovať Predávajúceho.
 8. Výmena zakúpeného a chybného tovaru je možná iba v súlade s postupom odstúpenia od zmluvy, ako je uvedené v kapitole V. nižšie a predložením a zaplatením novej, nezávislej Objednávky.

V. Právo odstúpenia od Kúpnej zmluvy

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predaji na diaľku má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli iné náklady, ako ustanovuje zákon, do 14 dní odo dňa prijatia tovaru. Tým preberá vlastníctvo tovaru spotrebiteľom alebo prevzatie vlastníctva tovaru treťou stranou určenou spotrebiteľom inou ako prepravca. Ak spotrebiteľ zadá jednu objednávku obsahujúcu veľa tovarov, ktoré sú dodávané samostatne, po častiach, 14-dňová lehota by sa mala počítať od momentu fyzického vlastníctva posledného tovaru alebo časti tovaru , a ak kúpna zmluva zahŕňa pravidelné dodávanie Tovaru na obmedzenú dobu - od prevzatia držby prvého Tovaru.
 2. Spotrebiteľ, ktorý uplatňuje právo uvedené v bode 1 1 vyššie, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predložením príslušného prehlásenia.
 3. Zákazník môže použiť vzorový formulár pripravený e-shopom Andżela, ktorý musí byť vyplnený, ale jeho použitie nie je povinné.
 4. Vyhlásenie spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať na adresu OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko, s výnimkou toho, že na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje zaslať vyhlásenie o uplatnení tohto práva v tejto lehote.
 5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku sa táto zmluva považuje za neplatnú. To, čo obe strany poskytli, sa vráti v nezmenenej podobe, pokiaľ nebola dohodnutá zmena. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ. Predávajúci je povinný okamžite, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré vykonal, vrátane nákladov na dodanie tovaru ( s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu, ktorý si zákazník zvolil) doručenie iné ako najlacnejšia obvyklá metóda doručenia dostupná v internetovom obchode ). Okrem toho, ak Zákazník vráti tovar iným spôsobom, ako je najlacnejší bežný spôsob doručovania ponúkaný v internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný nahradiť dodatočné náklady, ktoré mu vznikli. Predajca nezodpovedá za spätné zásielky.
 6. Ak spotrebiteľ uplatní svoje zákonné právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vráteniaplatby, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne náklady. Ak Predávajúci neponúkol vyzdvihnutie Tovaru od samotného Spotrebiteľa, môže zadržať vrátenie platby od Spotrebiteľa dovtedy, kým nedostane vrátený tovar alebo Spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 7. Spotrebiteľ je povinný okamžite, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu alebo odovzdať osobe oprávnenej na jeho vyzdvihnutie, pokiaľ predávajúci neponúkol, že sám Tovar vyzdvihne.
 8. V prípade, že spotrebiteľ nevrátil tovar v požadovanej lehote, z dôvodov, za ktoré je spotrebiteľ zodpovedný, sa mu pripíše omeškanie. V takom prípade môže predávajúci požadovať náhradu škody spôsobenej omeškaním (článok 477 ods. 1 občianskeho zákonníka).
 9. Ak spotrebiteľ uplatní svoje zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vyplýva z jeho použitia spôsobom, ktorý prekračuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru. Zodpovednosť Spotrebiteľa môže zahŕňať najmä neschopnosť uviesť tovar na predaj ako plnohodnotný tovar, náklady na opätovné umiestnenie značiek a bezpečnostných prvkov na tovar, ako aj náklady na obnovenie tovaru do stavu umožňujúceho jeho opätovné uvedenie na predaj ako súčasť internetového obchodu vrátane nákladov na testovanie tovaru prostredníctvom odborníka a náklady na odstránenie nedostatkov zistených v dôsledku takéhoto preskúmania ( v rozsahu, v akom tieto nedostatky vyplývajú z použitia tovaru spotrebiteľom spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je potrebné na zistenie jeho charakteru, charakteristík a fungovania ).
 10. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku uvedené v bode 1 vyššie, Spotrebiteľ nemá v súvislosti so zmluvami: (1) na poskytovanie služieb, ak predávajúci v plnej miere poskytol službu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím služby informovaný, že po vykonaní služby Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy; (2) v ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá Predávajúci kontrolu, a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorých predmetom služby je neprefabrikovaný tovar, vyrobený podľa špecifikácií Spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorom sú predmetom služby Tovary, ktoré sa rýchlo kazia alebo majú krátku trvanlivosť; (5) v ktorom je predmetom služby Tovar dodaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nemožno z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny vrátiť, ak bol obal otvorený po dodaní; (6) v ktorom sú predmetom služby Tovary, ktoré sú po dodaní neoddeliteľne spojené s inými vecami po doručení; (7) v ktorom Spotrebiteľ výslovne požadoval, aby ho Predávajúci navštívil kvôli neodkladnej oprave alebo údržbe; ak Predávajúci poskytuje iné služby ako tie, ktoré požaduje Spotrebiteľ alebo poskytuje tovar iný ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s doplnkovými službami alebo tovarom; (8) v ktorom sú predmetom zvukové služby, obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal otvorený po doručení; (9) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom; (10) uzavretá prostredníctvom verejnej dražby.
 11. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá právo odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v bode 1 a pravidlá a podmienky odstúpenia od zmluvy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 12. Spotrebiteľ má právo používať Tovar pred odstúpením od zmluvy len tak, ako by to robil v kamennom sklade.
 13. Pokiaľ spotrebiteľ vráti Tovar nadmerne opotrebovaný, poškodený alebo zničený a stav obalu v čase dodávky nevznesie žiadne námietky, Predávajúci má právo v tomto ohľade účtovať zákazníkovi kompenzáciu. Po vyzvaní zákazníka na úhradu škody môže predávajúci predložiť vyhlásenie o odpočte jeho pohľadávky z titulu náhrady škody za zníženie hodnoty veci spolu s nárokom spotrebiteľa na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s uzatvorenou zmluvou.
 14. Ak spotrebiteľ predložil žiadosť o odstúpení od zmluvy skôr, ako predávajúci prijal jeho ponuku, ponuka prestane byť záväzná.
 15. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na Objednávky zadané pomocou poukážok (zľavových kódov) poskytnutých spoločnosťou Andzela.sk ako darček za aktivitu na sociálnych sieťach..
 16. V prípade vrátenia obuvi - Klient je povinný vrátiť tovar v originálnom obale (krabici), v nezmenenom stave. Krabicu je potrebné zabaliť do baliacej fólie a dodatočne ju zabezpečiť pred nalepením dodacieho listu priamo na krabici. Pri viditeľných zmenách prípadne pri chýbajúcom originálnom obale bude hodnota vráteného tovaru znížená o cenu krabice t.j. 1,76 euro

VI. Reklamácie

 1. Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ak má predaný tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka), je uvedený v ustanoveniach občianskeho zákonníka, najmä v čl. 556 a nasl. Občianskeho zákonníka. Na tovar nachádzajúci sa v internetovom obchode sa môže vzťahovať záruka výrobcu. Podrobné záručné podmienky a ich trvanie sú uvedené na záručnom liste vydanom ručiteľom a priloženom k Tovaru.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar bez vád. Predávajúci je zbavený zodpovednosti v rámci záruky, ak bol spotrebiteľ v čase uzavretia kúpnej zmluvy o chybe informovaný.
 3. Pokiaľ má predávaný Tovar vadu, Zákazník môže:
  • podať žiadosť o zníženie ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, pokiaľ predávajúci okamžite a bez zbytočných komplikácií pre zákazníka nevymení chybný produkt za bezchybný alebo vadu neodstráni. Znížená cena by mala zostať v pomere k cene vyplývajúcej zo zmluvy, v ktorej hodnota vadného tovaru je v pomere k tovaru bez vady. Zákazník nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je vada tovaru zanedbateľná;
  • požadovať výmenu vadného Produktu za Produkt bez vád alebo odstránenie vady. Predávajúci je povinný vymeniť chybný výrobok za výrobok bez vád alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez zbytočného nepohodlia pre zákazníka;

   s výhradami a zásadami stanovenými v príslušných ustanoveniach občianskeho zákonníka.

 4. Klient môže namiesto odstránenia vady, ktoré navrhol Predávajúci, žiadať o výmenu Tovaru na bezchybný alebo namiesto výmeny Tovaru požiadať o odstránenie vady, pokiaľ nie je nemožné uviesť Produkt do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolil Spotrebiteľ, alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s metódou navrhnutou Predávajúcim. Pri posudzovaní prekročenia nákladov sa berie do úvahy hodnota tovaru bez vád, typ a význam zistenej chyby, ako aj nepríjemnosti, ktorým by bol spotrebiteľ vystavený v prípade využitia iného spôsobu riešenia Reklamácie.
 5. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je vada zanedbateľná.
 6. Predávajúci neposkytuje záruku na ním predávaný Tovar.
 7. Správne podaná reklamácia musí obsahovať nasledujúce údaje:
  • údaje Zákazníka (meno, priezvisko, adresa, e-mail, korešpondenčná adresa)
  • dátum získania tovaru, druh reklamovaného tovaru,
  • detailný popis vady a dátum jej zistenia, žiadosť Zákazníka, a takisto preferovaný spôsob, akým chce byť Zákazník poinformovaný o výsledku Reklamácie.
 8. Spolu s podaním reklamácie je potrebné doručiť Predajcovi aj doklad o kúpe Tovaru. Môže to byť kópia pokladničného dokladu, potvrdenie platby kartou a pod.
 9. V prípade chýbajúcich dokladov potrebných pre uplatnenie reklamácie, Predajca sa obráti na Zákazníka za účelom ich doplnenia v súlade s kontaktnými údajmi uvedenými v reklamácii.
 10. Zákazník, ktorý si uplatňuje záruku, je povinný dodať chybný Tovar na náklady Predávajúceho na adresu : OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko. Reklamovaný tovar zaslaný Predajcovi musí byť čistý.
 11. Predávajúci do 14 dní od prijatia reklamácie od spotrebiteľa ho informuje o svojom stanovisku k predloženej reklamácii.
 12. Zákazník môže podať reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára vypracovanom Predajcom, zaslaním na adresu : OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko avšak využitie tohto formulára nie je povinné.
 13. Predávajúci zodpovedá za záruku, ak sa zistí fyzická vada do dvoch rokov od dátumu dodania tovaru zákazníkovi. Nárok na odstránenie vady alebo na náhradu Produktu za výrobok bez vád zaniká po uplynutí jedného roka odo dňa zistenia vady, avšak v prípade objednávky podanej spotrebiteľom - premlčacia doba nesmie uplynúť skôr, ako je uvedené v prvej vete.
 14. Zákazník by mal reklamovaný produkt prevziať ihneď po tom, ako ho Predávajúci informoval o posúdení jeho žiadosti a doručení na adresu uvedenú zákazníkom. V prípade, že Tovar nebude prevzatý, Predávajúci písomne vyzve Zákazníka, alebo sa s ním dohodne inak, aby vyzdvihol Tovar do 14 dní odo dňa prijatia takejto výzvy.
 15. Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti kupujúceho, ak nie je možné uviesť vadnú položku do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si vybral kupujúci, alebo ak by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom, ako ju uviesť do súladu so zmluvou.

VII. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má okrem iného nasledujúce možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavovania sťažností a reklamácií :
  • je oprávnený požiadať Obchodnú inšpekciu o začatie mediačného konania týkajúceho sa priateľského urovnania sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k., ukončenie sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Andzela Sp. z o.o. Sp. k.,
 2. je oprávnený požiadať Obchodnú inšpekciu o začatie mediačného konania v priateľskej veci.
 3. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a urovnávania sporov majú dobrovoľný charakter.
 4. Za účelom začatia konania by sa mala príslušnému inšpekčnému úradu Obchodnej inšpekcie podať príslušná žiadosť - v závislosti od typu konania - žiadosť o mediáciu alebo žiadosť o preskúmanie prípadu pred zmierovacím spotrebiteľským súdom. Formuláre žiadosti sú pre uľahčenie použitia dostupné v registri každého mimosúdneho spotrebiteľského súdu, ako aj na webových stránkach Okresných inšpektorátov obchodnej inšpekcie. Podrobné informácie o postupoch pri mimosúdnom posudzovaní sťažností a opravných prostriedkoch, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na pobočkách a na webových stránkach mestských spotrebiteľských ombudsmanov, sociálnych organizácií, ktorých zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, obchodných inšpektorátoch a pod. týmito adresami : www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/spawy_ind Individualne.php.
 5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim pomocou bezplatnej pomoci mestského ombudsmana pre spotrebiteľa alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa vrátane: Spotrebiteľská federácia (adresa webovej stránky: www.federacja-konsumentow.org.pl .

VIII. Práva týkajúce sa obsahu

 1. Výhradné práva na obsah sprístupnený / umiestnený v rámci internetového obchodu Predajcom alebo jeho zmluvnými stranami, najmä autorské práva k popisom, fotografiám atď., Názov internetového obchodu (ochranná známka), jeho grafické prvky, softvér a práva v rozsahu databázy údajov podliehajú právnej ochrane a patria Predávajúcemu alebo subjektom, s ktorými Predávajúci uzavrel príslušné dohody. Zákazník je oprávnený použiť vyššie uvedený obsah bezplatne, ako aj používať obsah zverejnený v súlade so zákonom a už šírený inými zákazníkmi v rámci internetového obchodu, ale výlučne na osobné použitie a iba za účelom správneho použitia internetového obchodu po celom svete. Používanie obsahu v iných oblastiach je povolené iba na základe výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu oprávneného subjektu písomnou formou, inak by bol neplatný.
 2. Všetok obsah, vrátane grafiky a fotografií zverejnených na webovej stránke, je chránený na základe zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach - má tvorivý a individuálny charakter. Nesmú sa kopírovať bez súhlasu Predávajúceho.
 3. Zákazník, ktorý umiestňuje v internetovom obchode akýkoľvek obsah, najmä grafiku, komentáre, názory alebo vyjadrenia na Účte alebo kdekoľvek inde v internetovom obchode, udeľuje predávajúcemu nevýhradnú, neurčitú, územne neobmedzenú a bezplatnú licenciu na používanie, zaznamenávanie, zmenu, vymazanie, doplnenie, verejné predstavenie, verejné vystavenie, rozmnožovanie a šírenie (najmä na internete) tohto obsahu po celom svete. Toto právo zahŕňa právo udeľovať sublicencie v rozsahu odôvodnenom implementáciou kúpnej zmluvy alebo dohody o poskytovaní služieb (vrátane fungovania a rozvoja internetového obchodu), ako aj oprávnenie vykonávať nezávisle alebo prostredníctvom tretích strán závislé práva v rozsahu spracovania, úpravy, zmeny a prekladu diela v zmysle zákona o autorských právach a súvisiacich právach zo 4. februára 1994. Pokiaľ zákazník nie je oprávnený udeľovať licencie uvedené v tomto bode 3, zákazník sa zaväzuje získať tieto príslušné licencie pre Predávajúceho.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje zákazníka budú Predávajúcim spracované v súlade so všetkými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v príslušných ustanoveniach o ochrane osobných údajov v súlade s Ochranou osobných údajov, ktorá je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, je však potrebné na založenie účtu, používanie konkrétnych služieb, uzavretie kúpnej zmluvy vrátane realizácie objednávky.
 3. Osobné údaje spracúva v zásade Predajca za účelom realizácie zadanej objednávky. Poskytnuté osobné údaje budú uložené v databáze správcu a budú použité na riadne vykonanie kúpnej zmluvy a ak sa zákazník nedohodne inak, na marketingové účely, najmä na informovanie o nových produktoch, službách a propagačných akciách a na zasielanie noviniek.
 4. Osobné údaje budú Predávajúcim archivované 3 roky od posledného predaja.
 5. Podľa GDPR má zákazník spravidla v závislosti od použitia konkrétnych funkcií právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov, právo namietať, právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenos údajov.
 6. Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v „Ochrana osobných údajov“ dostupnej v internetovom obchode.
 7. Pri registrácii na stránke www.andzela.sk vyhlasujem, že som bol(a) informovaný(á) o svojom práve na prístup k mojim osobným údajom a ich oprave, ako aj o slobode namietať proti ich spracovaniu kedykoľvek prostredníctvom kontaktu:
  • elektronicky, na adresa: [email protected]
  • písomne, na adresu: OLZALOGISTIC - ANDŻELA ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, Slovensko
 8. Zákazník má právo prijímať údaje o ňom v štruktúrovanom, bežne používanom čitateľnom formáte. Má tiež právo zaslať tieto údaje inému administrátorovi bez akýchkoľvek prekážok zo strany Administrátora, od ktorého budú údaje získané (článok 20 ods. 1 GDPR). V prípadoch, keď je to technicky možné, Zákazník môže požiadať Administrátora o zaslanie jeho údajov priamo inému administrátorovi (článok 20 ods. 2 GDPR).
 9. Predajca používa súbory „cookies“. Informácie zozbierané pomocou „cookies“ vám umožňujú prispôsobiť služby a obsah individuálnym potrebám a preferenciám používateľov a tiež sa používajú na zostavenie všeobecnej štatistiky o používaní obchodu používateľom. Vypnutie možnosti ukladania „cookies“ vo webovom prehliadači, vo všeobecnosti nezabráni použitiu internetového obchodu, ale môže spôsobiť určité prekážky.

X. Ustanovenia týkajúce sa zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi

 1. Táto časť Obchodných podmienok a tu obsiahnuté ustanovenia sa vzťahujú iba na Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.
 2. Zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, nemajú v súlade so zákonom o právach spotrebiteľa právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku ako Spotrebitelia.
 3. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, má Predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby vrátane požadovania predčasného alebo úplného zaplatenia, a to bez ohľadu na spôsob platby vybraný Zákazníkom a skutočnosť, že došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 4. V momente, kedy Predávajúci odovzdá Tovar prepravcovi, prevedie na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, výhody a bremená spojené s tovarom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia tovaru. V takom prípade Predávajúci nezodpovedá za žiadne straty,úbytok alebo poškodenia tovaru, ktoré vzniknú jeho prijatím prepravcovi až po jeho doručenie Zákazníkovi a taktiež za omeškanie pri dodaní zásielky.
 5. V súlade s čl. 558 ods. 1 občianskeho zákonníka je vylúčená zodpovednosť Predávajúceho vyplývajúca zo záruky za tovar voči Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľom..
 6. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, môže Predávajúci vypovedať dohodu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenčnú zmluvu s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním Zákazníkovi príslušné vyhlásenie v akejkoľvek podobe.
 7. Predávajúci ani jeho zamestnanci, splnomocnení zástupcovia a zástupcovia nenesú zodpovednosť voči Zákazníkovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, splnomocneným zástupcom alebo zástupcom za akékoľvek škody, vrátane následných, nepriamych škôd, ušlého zisku, pokiaľ škoda nebola spôsobená úmyselným zavinením.
 8. V každom prípade stanovenie zodpovednosti Predávajúceho, jeho zamestnancov, splnomocnených zástupcov alebo splnomocnencov je táto zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ obmedzená - ako súčasť jedného sporu, ako aj za všetky spory celkom - do výšky Cena zaplatenej na základe poslednej kúpnej zmluvy, ale nie viac ako do výšky 800 PLN (slovom :osemsto zlotých.)
 9. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý nie jeSpotrebiteľom, sa predložia súdu zodpovedajúcemu sídlu Predávajúceho. .

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, sa predloží na príslušné súdy v súlade s ustanoveniami príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Zmluvy uzavreté Predávajúcim sa uzatvárajú v poľštine.
 3. Voľba poľského práva na základe Všeobecných obchodných podmienok nezbavuje Spotrebiteľa ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno vylúčiť na základe zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom podľa zákona, ktorý by bol podľa príslušných nariadení v prípade absencie voľby primeraný.
 4. Všeobecné obchodné podmienky a prílohy k Všeobecným obchodným podmienkam tvoria štandardnú zmluvu v zmysle čl. 384 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť Všeobecné obchodné podmienky. V prípade, že dôjde k zmenám vo Všeobecných obchodných podmienkach, Predávajúci poskytne jednotné znenie Všeobecných obchodných podmienok zverejnením v Internetovom obchode a pre Zákazníkov, ktorí majú Účet ako povinnosť ich odsúhlasenia pri prihlásení do Účtu, čo zmluvné strany považujú za uvedenie informácie o zmene prostriedkov elektronickej komunikácie takým spôsobom, že zákazník mohol prečítať jej obsah.
 6. Zmeny a doplnenia Všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú na zákazníka od okamihu ich odsúhlasenia pri prihlásení na Účet v internetovom obchode (týka sa zákazníkov, ktorí sa zaregistrovali v Internetovom obchode). Zmena Všeobecných obchodných podmienok odmienok nie je relevantná pre kúpne zmluvy uzatvorené medzi Zákazníkom a Predávajúcim pred zmenou Všeobecných obchodných podmienok.
 7. Predávajúci nezodpovedá za blokovanie poštových serverov administrátori, ktoré podporujú e-mailové správy zákazníka, za odosielanie správ Predávajúceho na e-mailovú adresu poskytnutú Zákazníkom a za odstránenie a blokovanie e-mailov odosielaných Predávajúcim pomocou softvéru nainštalovaného v počítači, ktorý používa Zákazník.
 8. Predávajúci nezodpovedá za transakcie uskutočnené neautorizovanými tretími stranami, ktoré získali prístup k Účtu v Internetovom obchode v dôsledku straty alebo zverejnenia prihlasovacieho mena alebo hesla k tomuto účtu zo strany Zákazníka.
 9. Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01-01-2024 r.

Príloha č. 2 – Vzor formulára vrátenia tovaru

Formular vratenia tovaru

Príloha č. 3 – Vzor reklamačného formulára

Reklamačný formulár


;