DORUČENIE ZDARMA OD 59,99 € PRI PLATBE VOPRED

OBCHODNÉ PODMIENKY ANDŻELA CLUB

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Tieto obchodné podmienky definujú ustanovenia programu Andżela Club (AC), ďalej len Klub.
 • Klub organizuje majiteľ obchodu Andżela: Andżela Kamila Przerwa so sídlom vo Varšave, adresa: ul. Komputerowa 8/176, 02-676 Varšava, DIČ 836-186-93-67, IČO 380545966 ďalej len organizátor.
 • Program Andżela Club bol spustený dňa 28.09.2020 o 18:00 hod.
 • Zákazník sa pridáva do Klubu vytvorením užívateľského účtu v Internetovom obchode www.andzela.sk (ďalej len: „INTERNETOVÝ OBCHOD“). Po vstupe do Klubu sa Zákazník stáva členom Klubu.
 • Pravidlá účasti v Klube sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré budú zverejnené na webovej stránkeandzela.sk
 • Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v Obchodných podmienkach kedykoľvek počas existencie Klubu, s výhradou, že zavedené zmeny neobmedzia práva členov Klubu v oblasti Bonusov alebo účasti na špecializovaných propagačných akciách v rámci Klubu AC za podmienok platných pred zmenou Obchodných podmienok. Informácie o zmenách Obchodných podmienok budú zverejnené na webovej stránke www.andzela.sk. Členovia budú o zmene Obchodných podmienok informovaní e-mailom. V prípade nesúhlasu so zmenami Obchodných podmienok môže Člen Klubu kedykoľvek odstúpiť z členstva v Klube.

PRAVIDLÁ KLUBU

 • Klub (ďalej len „AC“) je špeciálny vernostný program určený pre všetkých zákazníkov Internetového obchodu (ďalej spoločne len „Internetový obchod“ a andzela.sk), ktorí si zriadili užívateľský účet v Obchode Andżela.
 • Ak sa chcete stať členom AC, musíte si vytvoriť užívateľský účet v Internetovom obchode.
 • Účastníkmi AC môžu byť iba dospelí. Osoby staršie ako šestnásť rokov sa môžu zúčastniť AC iba so súhlasom svojich zákonných zástupcov.
 • Účet člena Klubu, ktorý potvrdil ochotu využiť zľavový program AC, by mal obsahovať požadované osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Člen Klubu je povinný dodržiavať ustanovenia týchto Obchodných podmienok, rovnako ako nepodnikať kroky vedúce k porušeniu slušnosti, ako aj využívať členstvo v Klube AC na komerčné účely alebo konať v neprospech Organizátora. Člen Klubu nemôže predovšetkým v súvislosti s účasťou v Klube AC podniknúť nasledujúce kroky:
  • uskutočňovať nákupy v Internetovom obchode v mene alebo pre inú osobu využívajúcu bonus člena Klubu,
  • vykonávať obchodnú činnosť v súvislosti s členstvom v Klube AC, najmä spočívajúcu v ďalšom predaji tovaru zakúpeného v Internetovom obchode s využitím Bonusu,
  • poskytovať prístup k účtu člena Klubu v Internetovom obchode tretím stranám, za účelom využitia Bonusu patriaceho členovi.
  • Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť člena Klubu z členstva v Klube AC v prípade porušenia ustanovení týchto Obchodných podmienok.

PRAVIDLÁ PRE VÝPOČET A POUŽITIE ZĽAVY V ZĽAVOVOM PROGRAME AC

 • Od 1.07.2021r. vernostný program AndżelaClub zostáva aktívny jedine pre užívateľov zapísaných do newslettera.
 • Užívatelia, ktorý chcú zostať členom AndżelaClub alebo sa k nemu pripojiť sú povinný sa prihlásiť do Andżela a aktivovať odkaz odoslaný na e-mail.
 • Nazbierané vernostné body na účte člena Clubu nebudú odstránené, ale zostanú neaktívne pokiaľ nebude potvrdené zapísanie sa do newsletter.
 • Účet v AndżelaClub zostane deaktivovaný po odhlásení sa z newslettera.
 • Pridelené body po zrušení potvrdenia zostanú na účte bez možnosti ich využitia / zmeny na zľavový kód.
 • Zľavové kódy vygenerované z bodov AndzelaClub, sa na zľavnené produkty nevzťahujú.
 • Členom Klubu, ktorí využívajú zľavový program AC, sa účtuje Bonus vo výške 5% z hodnoty každého nákupu uskutočneného v Internetovom obchode. Využitie Bonusu sa uskutočňuje za podmienok stanovených nižšie. Bonus nie je možné zameniť na hotovosť. Výška Bonusu sa vypočíta a potom sa matematicky zaokrúhli na celú sumu.
 • Vypočítaný Bonus sa môže použiť pri následných nákupoch v Internetovom obchode pre celý dostupný sortiment.
 • Pri nákupoch v Internetovom obchode člen Klubu zhromažďuje vernostné body. Vernostné body sa na účte Zákazníka sčítajú a je možné ich previesť na zľavový kupón (nazývaný bonus).
 • Člen Klubu môže body premeniť na zľavový kupón v ľubovoľnom počte nazbieraných bodov pod podmienkou, že všetky nazbierané body sa premenia na 1 zľavový kupón po kliknutí na položku “ Premeniť na zľavový kupón". Zľavový poukaz môže pokrývať 100% hodnoty objednávky.
 • Po pridaní produktov do košíka si Člen klubu môže zvoliť, ktorú zľavovú poukážku priradenú k účtu použije.
 • Člen Klubu môže Bonus využiť v termíne do 180 dní. Po skončení platnosti vyššie uvedeného termínu je vypočítaný Bonus pri danej transakcii zrušený, čo však nemá vplyv na Bonusy nazbierané pri neskorších transakciách. Informácie o dátume platnosti zľavového kupónu sú dostupné na užívateľskom účte.
 • Bonus za danú transakciu je možné vyčerpať po uplynutí 30 dní od uskutočnenia predaja v rámci danej transakcie. Ako dátum uskutočnenia predaja sa považuje dátum fiškalizácie predaja v rámci danej transakcie. Predaj sa fiškalizuje pri odoslaní objednávky.
 • Všetky informácie o stave účtu člena a vypočítanom Bonuse sú k dispozícii na karte „Môj účet“ v Internetovom obchode.
 • Organizátor si vyhradzuje právo dočasne zmeniť vypočítanú výšku Bonusu, najmä jej zvýšením. Bonus získaný pred zmenou jej výšky je možné použiť na základe Obchodných podmienok pred jej zmenou.
 • Ak bol Bonus na účte člena Klubu vypočítaný alebo použitý v rozpore s Obchodnými podmienkami, Organizátor je oprávnený zrušiť časť alebo celý vypočítaný Bonus, o čom bude člen Klubu informovaný.
 • Zákazník stráca použitý zľavový kód Andzela Clubu v prípade: zrušenia objednávky, vrátenia tovaru, nevyzdvihnutia objednávky.

OSOBNÉ ÚDAJE

 • Osobné údaje Zákazníka sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o Ochrane fyzických osôb pri spracovaní údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46 / ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „GDPR“. Administrátorom osobných údajov člena Klubu je Organizátor klubu.
 • Člen Klubu si môže prečítať pravidlá spracúvania osobných údajov v Ochrane osobných údajov obchodu andzela.sk
 • Člen Klubu je povinný oznámiť Organizátorovi každú zmenu svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári. V prípade absencie takého oznámenia nebude Organizátor zodpovedný za oneskorenie alebo nedostatok informácií o aktuálnych akciách určených pre členov Klubu, pokiaľ sa toto oznámenie nebude týkať osobných údajov potrebných na poskytnutie týchto informácií.

ZATVORENIE KLUBU. ZRUŠENIE ÚČASTI V KLUBE.

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zatvoriť klub kedykoľvek počas jeho trvania, avšak s výhradou rešpektovania práv získaných členmi Klubu.
 • V prípade zrušenia alebo pozastavenia Klubu je na všetkých Kartách a účtoch členov Klubu blokovaná možnosť výpočtu Bonusu, čo neporušuje právo člena Klubu využiť Bonus nazbieraný na jeho účte do 180 dní od uskutočnenia jednotlivých transakcií.
 • V prípade zatvorenia alebo pozastavenia činnosti Klubu je Organizátor povinný zverejniť príslušné informácie na webovej stránke andzela.sk a poinformovať členov Klubu e-mailom alebo inou formou zvolenou Organizátorom.
 • Skutočnosť, že Klub je zatvorený alebo pozastavený Organizátorom, neoprávňuje člena Klubu požadovať od Organizátora vyplatenie Bonusu v hotovosti.
 • Odstúpenie od účasti v Klube sa deje na žiadosť Klienta, po skontaktovaní sa s Obsluhou Zákazníckeho Servisu na adrese: [email protected] alebo po odhlásení sa z newslettera.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. REKLAMAČNÝ POSTUP

 • Člen Klubu je oprávnený podať sťažnosť v súvislosti s implementáciou ustanovení Obchodných podmienok, najmä pokiaľ ide o pridelený bonus alebo implementáciu zľavy. Sťažnosť by mala byť predložená do 30 dní od výskytu okolností, ktoré ju odôvodňujú. Sťažnosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu:[email protected]
 • V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú Obchodné podmienky, sa uplatňujú ustanovenia poľského zákona, najmä vrátane zákona z 23. apríla 1964, Občianskeho zákonníka (vestník zákonov 1964.16.93, v znení neskorších predpisov).
 • Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním Obchodných podmienok budú riešené príslušným súdom v súlade so všeobecne platnými Obchodnými podmienkami.
 • Obsah Obchodných podmienok je sprístupnený všetkým členom Klubu na webovej stránke www.andzela.sk